Author: admin

ถอดบทเรียน จากการเรียน learning skill

หลังจากที่เรียน Learning Skills จบ 1 ภาคเรียน พี่มัธยมได้ถอดบทเรียน จากการเรียน learning skills ทำให้พบว่าแต่ละ Learning Skills นั้น ไม่ได้มีเพียงวิชาเดียวแต่ประกอบไปด้วยหลากหลายวิชา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย

วันสันติภาพสากล

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพ โดยมีกิจกรรมอ่านสารจาพลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และสารจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งยืนสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562

พี่ ๆ อนุบาล 2 ไปเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เมื่อวานนี้ 18 กันยายน 2562 พี่ๆ อนุบาล 2 ไปเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร. มนูศักดิ์ เรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคุณมาริสา ท้าวพิมพ์ เลขานุการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ให้การต้อนรับดูแล และให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย: การกราบไหว้ ทำความเคารพ แก่พี่ๆ อนุบาล 2 อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ขอบพระคุณภาพบรรยากาศจากคุณทิชากร เกตานนท์ – สนง. คณะครุศาสตร์ ค่ะ

Open House (เปิดบ้านเราชาวสาธิต)

นวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัดกิจกรรม Open House (เปิดบ้านเราชาวสาธิต) โดยเป็นการแสดงผลงานและความสามารถของพี่ ๆ มัธยมศึกษา

ประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ธนาคารธนชาติ สำนักสวนมะลิ กรุงเทพมหานคร

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดกิจกรรม ให้ความรู้

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับเกียรติจากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS จัดกิจกรรม ให้ความรู้ และแจกของรางวัลแก่นักเรียน รวมทั้งยังได้มอบสื่อการเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ที่ได้มอบโอกาสให้กับนักเรียนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในครั้งนี้ครับ

Learning Skill Little Chef

ตัวอย่างในรายวิชา Learning Skill ของพี่ๆมัธยม ซึ่งในแต่ละรายวิชาใช้ฐานของ Little Chef เป็นหลักในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น Young Photographer/ ศิลปะ Online/ ดนตรีมี Style และ ภาษาสื่อสาร Online เพื่อเชื่อมสมรรถนะต่างๆที่ผู้เรียนควรมีเข้าด้วยกัน

สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วม อบรมในหัวข้อ “สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ” โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ทิศนา แขมณี และคณะ ได้มามอบความรู้และแนะนำในการจัดการเรียนการสอนด้วยฐานสมรรถนะในครั้งนี้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปี พ.ศ. 2561