ดูเกรด 👉👉 ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ดูเกรด 👉👉 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ดูเกรด 👉👉 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3