ประถมศึกษา

มีคำถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตฯ จึงได้สรุปรายละเอียดสำคัญไว้ใน 1 หน้านะคะ โดยสรุปคือ
– เราไม่มีห้องเรียน EP หรือ English Program แต่นักเรียนมีเรียนภาษาอังกฤษทุกวัน โดยได้เรียนกับครูชาวต่างชาติสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน
– มีคาบเรียนวิทยาการคำนวณ หรือ Coding
– จัดหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางฐานสมรรถนะ หรือ Competency Based ตั้งแต่ปีการศึกษาปัจจุบัน (สพฐ.ปรับหลักสูตรพื้นฐานใหม่ ลดเนื้อหา เน้นปฏิบัติ ค้นหาตัวเอง เตรียมทดลองใช้ปี63 อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id42142.html)
– กิจกรรมการเรียนรู้โดยส่วนใหญ่เป็นแบบ Active Learning (สามารถดูตัวอย่างกิจกรรมได้ในคลิปต่างๆ ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้)
– พยายามใช้การสร้างวินัยเชิงบวก https://qrgo.page.link/Hv9Ee
– และแม้ว่าทางโรงเรียนจะไม่ได้มุ่งเน้นเชิงผลสัมฤทธิ์ แต่กระบวนการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของสาธิตฯ ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

Loading