ปฐมวัย

อนุบาลที่สาธิตฯ สอนอะไร?

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการเรียนการสอนสำหรับบริบาล และอนุบาล 1-3 โดยเป็นการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ไม่จัดเป็นรายวิชา ไม่มีแบบฝึกหัดบวกลบเลข คัดไทย ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่ทางโรงเรียนมีครูสอนภาษาชาวต่างชาติ เด็กๆ มีโอกาสพบและสร้างประสบการณ์ให้ไม่ตื่นเต้นกับชาวต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนยังไม่มีนโยบายจัดรายวิชาที่สอนโดยครูต่างชาติให้กับเด็กปฐมวัยในปีการศึกษาหน้านี้

เรายังคงเน้น…เล่น เล่น เล่น นะคะ

Loading