มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวให้โอวาท มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

#เรื่องราวดีๆที่สาธิตอุดร ในนามโรงเรียนสาธิต ขอขอบคุณ ****************************** คุณครูอลงกรณ์ สารีโท คุณครูรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ นายศตวรรษ โสภาพ ชั้น ม.5/1 นายศราวุธ ทิพย์แสง ชั้น ม.5/2 นางสาวกันต์ติญา ศรีฉายา ชั้น ม.5/1 ******************************* นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนและรับเกียรติบัตรสถาบันแกน (สถาบันลูกไก่) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ…

คนวัยมันส์ รู้เท่าทันสื่อ

ชุมนุม Media Literacy SATIT UDRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดค่ายกิจกรรม “คนวัยมันส์ รู้เท่าทันสื่อ” เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน และการรู้เท่าทันการพนันออนไลน์

ประกาศเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 4)

ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 183-197 ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 หากไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว ดังลำดับต่อไปนี้ 1. ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 91 – 160 2. ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2.1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 12 – 14 ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 หากไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามลำดับข้างต้นจะต้องดำเนินการ ดังนี้…

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564 (กรณีพิเศษโดยมีเงื่อนไข) รับสมัครวันที่ 19 - 23 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ “โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี” ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ “โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี” ปีการศึกษา 2563