#เรื่องราวดีๆที่สาธิตอุดร

ในนามโรงเรียนสาธิต ขอขอบคุณ

******************************

คุณครูอลงกรณ์ สารีโท

คุณครูรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ

นายศตวรรษ โสภาพ ชั้น ม.5/1

นายศราวุธ ทิพย์แสง ชั้น ม.5/2

นางสาวกันต์ติญา ศรีฉายา ชั้น ม.5/1

*******************************

นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนและรับเกียรติบัตรสถาบันแกน (สถาบันลูกไก่) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Loading

By admin