วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวให้โอวาท มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อให้รับ “รางวัลนักเรียนต้นแบบ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 20 กันยายน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ชื่นชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ

Loading

By admin