Category: กิจกรรม

นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

#เรื่องราวดีๆที่สาธิตอุดร ในนามโรงเรียนสาธิต ขอขอบคุณ ****************************** คุณครูอลงกรณ์ สารีโท คุณครูรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ นายศตวรรษ โสภาพ ชั้น ม.5/1 นายศราวุธ ทิพย์แสง ชั้น ม.5/2 นางสาวกันต์ติญา ศรีฉายา ชั้น ม.5/1 ******************************* นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนและรับเกียรติบัตรสถาบันแกน (สถาบันลูกไก่) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ…

คนวัยมันส์ รู้เท่าทันสื่อ

ชุมนุม Media Literacy SATIT UDRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดค่ายกิจกรรม “คนวัยมันส์ รู้เท่าทันสื่อ” เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน และการรู้เท่าทันการพนันออนไลน์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ “โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี” ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ “โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี” ปีการศึกษา 2563

ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดย ช่วงเช้าเป็นการทัศนศึกษา ณ วัดถ้ำเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู ช่วงบ่ายทัศนศึกษา ณ หอดูดาว จังหวัดหนองบัวลำภู

กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2563

กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล

ภาพบรรยากาศทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง