วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ขึ้น โดยได้รับกับเกียรติจากคณะวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 จังหวัดอุดรธานี ที่ได้อนุเคราะห์ในการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ มาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติจริง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ นอกจากนี้แล้วทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลเอกอุดร ที่อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาลมาช่วยดูแลในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและขอบคุณนักเรียนที่สนับสนุนกิจกรรมของทางโรงเรียนเสมอมา แล้วพบกันปีหน้ากับค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2564 ครับ
« of 2 »

Loading

By admin