บริบาล

บริบาลที่สาธิตฯ สอนอะไร??

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนเลยค่ะ เป็นการจัดประสบการณ์เตรียมเด็กๆ ให้พร้อม ฝึกการอยู่ร่วมกับคนอื่น รับผิดชอบดูแลตัวเองในแต่ละวัน เช่น เข้าห้องน้ำ ดื่มนม รับประทานอาหาร เก็บที่นอน ของเล่น ของใช้

ฟังนิทานที่คุณครูและผู้ปกครองอ่าน พัฒนาคลังคำศัพท์ ฝึกสื่อสาร มีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมือต่างๆ งานประดิษฐ์ ฉีก ตัด แปะ ปั้น

เป้าหมายเพื่อให้เด็กๆ สุขภาพดี มีทักษะชีวิต และคิดสร้างสรรค์

Loading