ดูเกรด 👉👉 ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 

ดูเกรด 👉👉 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 

ดูเกรด 👉👉 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

ดูเกรด 👉👉 ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 

ดูเกรด 👉👉 ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2