Author: admin

มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวให้โอวาท มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก