วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์บ้านเชียงจากสถานที่จริง ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ และวิทยากรในครั้งนี้

Loading

By admin