ชุมนุม Media Literacy SATIT UDRU โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดค่ายกิจกรรม “คนวัยมันส์ รู้เท่าทันสื่อ” เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน และการรู้เท่าทันการพนันออนไลน์

Loading

By admin