Month: December 2022

นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน

#เรื่องราวดีๆที่สาธิตอุดร ในนามโรงเรียนสาธิต ขอขอบคุณ ****************************** คุณครูอลงกรณ์ สารีโท คุณครูรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ นายศตวรรษ โสภาพ ชั้น ม.5/1 นายศราวุธ ทิพย์แสง ชั้น ม.5/2 นางสาวกันต์ติญา ศรีฉายา ชั้น ม.5/1 ******************************* นักเรียนแกนนำ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนและรับเกียรติบัตรสถาบันแกน (สถาบันลูกไก่) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ…