Month: May 2021

ประกาศเรียกนักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ 4)

ผู้ขึ้นบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 183-197 ให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2564 หากไม่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ตามวัน ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์