หลังจากที่เรียน Learning Skills จบ 1 ภาคเรียน พี่มัธยมได้ถอดบทเรียน จากการเรียน learning skills ทำให้พบว่าแต่ละ Learning Skills นั้น ไม่ได้มีเพียงวิชาเดียวแต่ประกอบไปด้วยหลากหลายวิชา และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย

Loading

By admin