โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติริเริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ณ ธนาคารธนชาติ สำนักสวนมะลิ กรุงเทพมหานคร

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม
ดญ จันทร์เจ้า ทัศคร
ดญ บุรัสกร สิมสวน
ดญ ธารปภัสร์ บุญเมือง
ดช คณิน พุทธรักษ์

ระดับประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชมเชย
ดญ กานต์สิรี นาเจิมพลอย
ดญ ณัฐรดา มีหินกอง
ดญ อะนิศา ภักดีหาญ
ดช ปิติ ยุทธรัตน์

คุณครูผู้ฝึกซ้อม

คุณครูรสสุคนธ์ อุดม
คุณครูยุพิน จักรทองดี

Loading

By admin