เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วม อบรมในหัวข้อ “สร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ” โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ทิศนา แขมณี และคณะ ได้มามอบความรู้และแนะนำในการจัดการเรียนการสอนด้วยฐานสมรรถนะในครั้งนี้

Loading

By admin