สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สภาพการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปี พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่ 5 ภูมิภาค เพื่อติดตามและประเมินผลการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ สภาพการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ที่สะท้อนการขับเคลื่อนมาตรฐานทางการศึกษา ตามสภาพจริงของหน่วยงานในการนำนโยบายไปปฏิบัติ