Author: admin

ประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 19
ประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งประธานนักเรียน (ฝ่ายประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
ประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งประธานนักเรียน (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ปีการศึกษา 2562

เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ณ อาคารประชุมหลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ ในระดับมัธยม
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่วันนี้ ท่านผู้อำนวยการได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตฯ ให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และมีกิจกรรมเสวนา “แท็กทีมบ้านโรงเรียน”
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณาจารย์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณาจารย์กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ขอบพระคุณภาพเพิ่มเติมจาก เพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)