ทำไมต้องจัดเวลา Learning Skills ให้กับพี่มัธยม (เพิ่มเติม)

นอกเหนือจากเวลาเรียนชุมนุม รวมทั้งการเรียนในรายวิชาหลัก ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ หรือ ที่เรียกกันว่า “รายวิชาพื้นฐาน” “รายวิชาเพิ่มเติม” แล้วนั้น หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ ยังเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะ หรือ Competency

โดยสมรรถนะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีโอกาสได้ฝึกใช้ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตนมีในการทำงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดความชำนาญและความมั่นใจ ทำให้สามารถทำงานต่างๆ ได้สำเร็จ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562)

ดังนั้น จึงมีการจัดเวลา “Learning Skills” ให้กับพี่ๆ มัธยม เพือให้พี่มัธยมได้เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ โดยนำเอาความรู้และทักษะต่างๆ จากการเรียนมาประยุกต์ใช้

#MusicandDance #ดนตรีมีสไตล์
#OnlineWriting #ภาษาสื่อสารออนไลน์
เป็นอีก 2 ใน 5 #LearningSkills ที่เปิดให้พี่มัธยมในปีการศึกษา 2562 นี้
Learning Skills ที่จะเปิดในปีการศึกษา 2563 ติดตามได้เร็วๆ นี้

การค้นหาสิ่งที่ถนัดได้ไว
จะช่วยให้เด็กๆ ค้นพบเป้าหมายในชีวิตได้ไวขึ้น

 

Loading

By admin