เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่ และแสดงความรัก ความกตัญญูต่อแม่ของตนเอง
๓. เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบของการทำบุญตักบาตร พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Loading

By admin