เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน 3 ท่าน ได้แก่

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ขันติธรางกรู
  2. ดร.นุกูล กุดแถลง
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
    ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ช่วยตรวจสอบและแนะนำข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงให้กับทางโรงเรียนของเราเป็นอย่างสูง

ทั้งนี้ ผลการประเมินในภาพรวมของโรงเรียน คือ ระดับดีเลิศ ค่ะ
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาชาติทั้ง 3 มาตรฐาน ทั้งในระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐานของเราอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากทางโรงเรียนนำผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 / รายงานผลปีการศึกษา 2561) นำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในปีการศึกษา 2561 (รายงานผลปีการศึกษา 2562) เช่น ทางโรงเรียนได้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินการจัดการเรียนการสอนของคุณครู

ปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงได้ให้เด็กๆ ได้เลือกสะท้อนการสอนของคุณครู ผ่านข้อคำถามว่า เรียนกับคุณครูรู้เรื่องมั้ย คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆ ให้ทำเสมอๆ ใช่มั้ย และชอบเรียนวิชานั้นมั้ย โดยใช้การ์ด Plickers ในการประเมินผล ก็ได้พบว่า เด็กๆ ของเรามีทักษะการประเมิน ไม่ลอกกัน มีเหตุและมีผลประกอบการตัดสินใจ และได้นำผลดังกล่าวสะท้อนต่อครูผู้สอน ทำให้ครูผู้สอนพยายามปรับแนวการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ในส่วนของทางโรงเรียน เราเห็นพัฒนาการของการจัดการเรียนรู้ของครู และเห็นพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียน และผลการทดสอบมาตรฐานชาติ เราสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับจังหวัด เกาะกลุ่ม สังกัด สกอ. แม้จะมีระดับคะแนนเฉลี่ยบางวิชาที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สกอ. ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่แท้จริงของเรา เราเพียงต้องการให้ เด็กๆ ของเรา มีสุขภาพดี (ทั้งใจกาย) มีทักษะชีวิต และมีความคิดสร้างสรรค์
ในการประเมินรอบนี้สะท้อนว่า เราอาจยังไม่มี “เครื่องมือ” วัดคุณลักษณะเหล่านี่ได้ชัดเจน แต่เราก็เริ่มคุยกันแล้วว่า มันสะท้อนผ่านพฤติกรรมใดของผู้เรียนบ้าง เพื่อให้ในปีการศึกษานี้ (ในภาคเรียนที่ 2) เราจะประเมินผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกมิติ และสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

Loading

By admin