เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับเกียรติจาก ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เกี่ยวกับการเปิดโรงเรียนสาธิตฯ ในระดับมัธยม ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ครับ

Loading

By admin