เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรม สัการะขุนประสม ที่เคารพของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งพบผู้บริหารเพื่อฟังแนวทางในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.มัทนียา กายแก้ว ได้มาบรรยาย เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตัวเอง ว่าจริงๆแล้ว นักเรียนมีความชอบและความถนัดทางด้านไหน ควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะไปให้ถึงฝันของตัวเอง รวมทั้งพบกับคณะครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นี้

Loading

By admin