เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อรับทราบการบริหารจัดการของทางโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งแนวทางการทำงานของชมรมผู้ปกครอง และแนวทางที่โรงเรียนและทางบ้านจะช่วยกันพัฒนาบุตรหลาน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ขวัญดาว การะหงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในการบรรยายในครั้งนี้

Loading

By admin