กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 คือวันจันทร์ที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564