เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การลงคะแนนเสียงในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส

Loading

By admin