ประกาศผลการคัดเลือก ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับชั้นบริบาล อนุบาล 1 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดตามประกาศ
โดยให้ผู้ผ่านการประเมินความพร้อมตามลำดับในประกาศข้างต้นมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2563
เวลา 9:00 – 15:00 น. ณ ใต้ถุนอาคารประถมศึกษาหลังใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี