สอบ TEDET ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสนามสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดยในช่วงเช้า เป็นการสอบในระดับประถมศึกษา และในช่วงบ่ายเป็นการสอบในระดับมัธยมศึกษา