วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยงานกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ “โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำความดี” ปีการศึกษา 2563
« of 2 »

Loading

By admin