จำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

บริบาล

15

10

25

อนุบาล 1

20

17

37

อนุบาล 2

19

14

33

อนุบาล 3

18

17

35

รวมระดับปฐมวัย

72

58

130

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

24

10

34

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

16

17

33

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

15

19

34

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

18

18

36

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

27

10

37

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

13

14

27

รวมระดับประถมศึกษา

113

88

201

รวมทั้งสิ้น

185

146

331

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560