จำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

บริบาล

15

10

25

อนุบาล 1

20

17

37

อนุบาล 2

19

14

33

อนุบาล 3

18

17

35

รวมระดับปฐมวัย

72

58

130

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

25

11

36

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

15

17

32

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

16

19

35

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

18

18

36

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

27

10

37

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

13

14

27

รวมระดับประถมศึกษา

114

89

203

รวมทั้งสิ้น

186

147

333

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560