Day: March 2, 2021

Game Developer

Learning Skills “Game Developer” ผลงานนักเรียน 1. เด็กชายชยธร หนันดูลและเด็กชายศุภกร ฉิมจารย์ 2. เด็กชายณภัทร วารีศรีและเด็กชายกานต์ จตุวัตร 3. เด็กชายนันทิพัฒน์ จันวงษ์และเด็กชายรุจิภาส อุดมมงคลกิจ 4. เด็กชายปภังกร บุญมา เด็กชายจิรติเทพ นามวิชัยและเด็กชายภานุวัฒน์ โมสูงเนิน 5. เด็กชายปรมัตถ์ สนิทชนและเด็กชายณัฐดนัย สุริยศรี 6. นายวุฒิโชค สมาธิ…