Learning Skills “Game Developer”

ผลงานนักเรียน

1. เด็กชายชยธร หนันดูลและเด็กชายศุภกร ฉิมจารย์

2. เด็กชายณภัทร วารีศรีและเด็กชายกานต์ จตุวัตร

3. เด็กชายนันทิพัฒน์ จันวงษ์และเด็กชายรุจิภาส อุดมมงคลกิจ

4. เด็กชายปภังกร บุญมา เด็กชายจิรติเทพ นามวิชัยและเด็กชายภานุวัฒน์ โมสูงเนิน

5. เด็กชายปรมัตถ์ สนิทชนและเด็กชายณัฐดนัย สุริยศรี

6. นายวุฒิโชค สมาธิ

ผู้สอน

  1. นางสาวรัตนาวดี หมื่นศรีภูมิ
  2. นายกิตติศักดิ์ ขบวนแก้ว

Loading

By admin