ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับบริบาล อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
—————————
ประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
(ขอให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที)