เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาขึ้น ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นการเดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ