เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาขึ้น ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการเดินทางไกล และเข้าฐานผจญภัย พี่ประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการเดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

« of 2 »