Day: January 18, 2020

ประชาสัมพันธ์

สังเกตชั้นเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

สังเกตชั้นเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวณี ชัยเชาวรัตน์