Day: November 22, 2019

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีและท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์จังหวัดอุดรธานีและท้องฟ้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี