ประกวดมารยาทไทย ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย

ในโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๕”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ธนาคารธนชาติ จำกัดมหาชน อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ

ในอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

_MG_0716

_MG_0719

_MG_0720

_MG_0729

_MG_0733

_MG_0742

_MG_0748

เด็กหญิงณัชชา พรหมอารักษ์  ระดับชั้น ป.๓

เด็กหญิงธัญวลัย บุญเมือง  ระดับชั้น ป.๓

เด็กหญิงณัฐกฤตา พรมแสงใส  ระดับชั้น ป.๓

เด็กชายปัณณวัฒน์ นาถวิล  ระดับชั้น ป.๓

ครูผู้ฝึกสอน

นางสาวรสสุคนธ์ อุดม

นางสาวยุพิน อัควงศ์

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)

เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เข้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ธนาคารธนชาติ จำกัดมหาชน อาคารสวนมะลิ กรุงเทพฯ

ในอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

_MG_0812

_MG_0814

_MG_0815

_MG_0827

_MG_0837

เด็กชายภัทรพล วุฒิสิทธิ์ ระดับชั้น ป.๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สถิตโพธิ์ศรี ระดับชั้น ป.๕

เด็กหญิงกฤตาภรณ์ กรมวงศ์  ระดับชั้น ป.๕

เด็กชายเวคิน ทอนฮามแก้ว  ระดับชั้น ป.๔

ครูผู้ฝึกสอน

นางสาวรสสุคนธ์ อุดม

นางสาวยุพิน อัควงศ์