ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
     เรียนเก่ง    วินัยดี    และมีความสุข

 

วิสัยทัศน์
     โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีมาตรฐานในการบริหารจัดการศึกษา

มีปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างองค์กรความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

 

พันธกิจ
     ๑.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเก่ง  ดี และมีความสุข
๒.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและปัจจัยในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
๓.  สนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้า  วิจัย  และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้านการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.  ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง  ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและ   ภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน