ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
    การศึกษา  เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เจริญ ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

 

วิสัยทัศน์
    ภายในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ เสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน คณาจารย์และบุคลากร ให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล ในบริบทของความเป็นไทย

 

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนดี มีวินัย จิตใจงาม และมีความสุข
๒. พัฒนางานวิจัยด้านหลักสูตรและการสอนบนฐานการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการปฏิบัติงาน
๓. สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนทั้งเชิงกายภาพ และวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๔. พัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้