ประวัติความเป็นมา

 1. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตั้งอยู่ ละติจูด 17.394730 ลองลิจูด 102.791108 เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์  41000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โทรศัพท์  042-211040 ต่อ  671  โทรสาร  042-224766   www.udru.ac.th/satit   

 1. การจัดตั้งและความเป็นมา

    การจัดตั้งโรงเรียน

               โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554  โดยให้เป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะ

    การบริหารจัดการโรงเรียน 

                ในวาระเริ่มต้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555  ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2556 นางภวิศา พงษ์เล็ก เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน และในวาระปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์ ศิริพร พัสดร  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

การดำเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนได้จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 และได้รับโอน นักเรียน และบุคลากรบางส่วนจากโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่ได้เลิกกิจการไป

     หลักการในการจัดตั้งโรงเรียน

 1. เป็นการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาสายครู ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 2. เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอน  ที่มีมาตรฐานของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
 3. เปิดรับนักเรียนทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำหนด  โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกด้วยการทดสอบพัฒนาการเบื้องต้น และ/หรือทดสอบความรู้ ตามระดับการศึกษา
 4. ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางส่วน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียน

 1. เพื่อเป็นแหล่งวิจัย และพัฒนาการเรียนการสอน
 2. เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
 3. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการใช้หลักสูตร การเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผลผู้เรียน
 4. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะครุศาสตร์ และคณะอื่น ๆ
 5. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียน
 6. เพื่อบริการด้านการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชุมชน และท้องถิ่น
 7. เพื่อส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

ความเป็นมา

              เมื่อ ปีพ.ศ. 2536 คณะครุศาสตร์โดยภาควิชาอนุบาลศึกษา ได้เปิดทำการรับดูแลเด็กเด็กอายุ 2-3 ปี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาปฐมวัยโดยใช้ชื่อว่า“บ้านเด็ก ราชภัฏ” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต ถนอมพวงเสรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้บริหาร

               –  พ.ศ. 2537 ได้เปลี่ยนชื่อบ้านเด็กราชภัฏเป็นโรงเรียนอนุบาลสาธิต รับนักเรียนอายุระหว่าง 2-6 ปี จัดชั้นเรียนเป็น 4 ชั้น คือ บริบาลศึกษา อนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3

               –   พ.ศ. 2544 ย้ายอาคารเรียนจากบ้านเด็กราชภัฏมาอยู่สถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี อาจารย์ปราณีต มาลัยวงษ์เป็นผู้บริหารโรงเรียน

               –  พ.ศ. 2547 มีอาจารย์จุฑานาถ รอดภิรมย์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน

               –  พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มหาวิทยาลัย    ราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาตและมีอาจารย์จุฑานาถ รอดภิรมย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการนางลักษณา สุนทรสัจบูล เป็นผู้อำนวยการ ต่อมาพ.ศ. 2550 เปลี่ยนผู้อำนวยการเป็นนางเขมิกา รอดขันเมือง

               –  พ.ศ. 2552 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา ด้วงแพง เป็นผู้จัดการ และ            มีนางภวิศา  พงษ์เล็ก   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

               เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555  โรงเรียนสาธิตอนุบาลได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการและได้จัดส่งนักเรียนต่อตามระดับชั้นต่างๆ ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปัจจุบันเปิดสอนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยมี รองศาสตราจารย์ ศิริพร พัสดร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

history