โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46

โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การประกวดมารยาทไทย ในโครงการ “การธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46″ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าแข่งขันระดับประเทศที่ธนาคารธนชาติ อาคารสวนมะลิ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ดังนี้

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาตอนต้น

 

 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทัศคร  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
 2. เด็กหญิงธารปภัสร์  บุญเมือง  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
 3. เด็กชายคณิน  พุทธรักษ์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
 4. เด็กหญิงบุรัสกร  สิมสวน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

ครูผู้ฝึกสอน

 1. นางสาวรสสุคนธ์  อุดม (คุณครูนก)
 2. นางสาวยุพิน  อัควงค์ (คูณครูแพท)

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 

 

 1. เด็กหญิงณัชชา พรหมอารักษ์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 2. เด็กหญิงณัฐกฤตา พรมแสงใส  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 3. เด็กหญิงธัญวลัย บุญเมือง  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
 4. เด็กหญิงฉัตรแก้ว เตียวศิริทรัพย์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

ครูผู้ฝึกสอน

 1. นางสาวรสสุคนธ์  อุดม (คุณครูนก)
 2. นางสาวยุพิน  อัควงค์ (คูณครูแพท)