พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 24 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 20 คน โดยที่ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ดร.ณัติเทพ  พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล คณบดี คณะครุศาสตร์ และ รศ.สุรพงษ์ ลือทองจักร คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงเพื่อแสดงความยินดีจากนักเรียนชั้น อนุบาล 1 อนุบาล 2 และ อนุบาล 3 รวมถึงวงดนตรีสตริงของนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA