Taekwondo Lover’s Game

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณิน พุทธรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ เด็กชายณัฐนนท์  อินทรปัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Taekwondo Lover’s Game ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด