การรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ (ฝ่ายประถม) 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ Link ข้างล่างนี้

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัยราชภัฏอุดรธานี เรื่องการับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561ครั้งที่-1

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าปรับ ค่าสมัครสอบ ค่ากิจกรรม และค่าบริการต่างๆ  PDF

ใบสมัครนักเรียนใหม่ Word  PDF

ใบรายงานตัว Word  PDF

ใบสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Word  PDF