การรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

และระดับชั้นบริบาล (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 >>> ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

 

ระดับบริบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นบริบาล (รอบที่ 2)

ใบสมัครนักเรียนระดับบริบาล >>> ใบสมัครนักเรียนระดับชั้นบริบาล

==========================================

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ (ฝ่ายประถม) 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ Link ข้างล่างนี้

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัยราชภัฏอุดรธานี เรื่องการับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่-ปีการศึกษา-2561ครั้งที่-1

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าปรับ ค่าสมัครสอบ ค่ากิจกรรม และค่าบริการต่างๆ  PDF

ใบสมัครนักเรียนใหม่  Word  PDF 

ใบรายงานตัว Word  PDF

ใบสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Word  PDF