การรับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560

(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ (ฝ่ายประถม) 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ระเบียบการ ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ Link ข้างล่างนี้

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาัยราชภัฏอุดรธานี เรื่องการับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 PDF

อัตราค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าปรับ ค่าสมัครสอบ ค่ากิจกรรม และค่าบริการต่างๆ  PDF

ใบสมัครนักเรียนใหม่ Word  PDF

ใบรายงานตัว Word PDF

ใบสมัครเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน Word  PDF