ทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จำนวน 180 คน พร้อมด้วยคุณครู 12 คน และนักศึกษาจิตอาสาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจำนวน 6 คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดขอนแก่น โดยในช่วงเช้าได้เข้าชมวัดหนองแวงพระอารามหลวง  มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแห

ในช่วงบ่าย คณะศึกษาดูงานได้เข้าเช้าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร ในการบรรยายและพาเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างดี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA