วันสันติภาพสากล

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลขึ้น โดยมีการอ่านสารจาก พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเด็กณัฐพร แจ้งกำพี้ ประธานนักเรียน เป็นผู้อ่านสาร นอกจากนั้นแล้วยังมีกิจกรรมยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 2 นาที เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพและร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก รวมทั้งมีกิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศ การวาดภาพระบายสี ในหัวข้อวันสันติภาพสากล

 

 

_mg_1566

 

_mg_1569

 

_mg_1570

 

_mg_1572

 

_mg_1573

 

_mg_1574

 

_mg_1576

 

_mg_1577

 

_mg_1585