ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย

 

ดำเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของการพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้

๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทุกด้านแก่เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง ๒-๕ ปี
๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
๓. พัฒนาเด็กแบบองค์รวมโดยผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

20140926_092617

 

P1140035

 

P1150653

 

P1160226

 

P1160780